Day: September 22, 2022

สถานที่ท่องเที่ยว

เยรูซาเลม ศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก เมืองเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง เป็นเวลานับพันปี

เยรูซาเล็ม (Jerusalem) อิสราเอล เป็นเมืองเก่าแก่ที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแสวงบุญ แม้ว่าจะเวลาจะผ่านมานับพันปี เป็นศูนย์รวมความศรัทธาของผู้คนถึง 3 ศาสนาของโลก คือ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม และ ศาสนายูดาห์ ไปดูกันว่าประวัติเยรูซาเล็มเป็นอย่างไร และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเยรูซาเล็ม จะมีสถานที่ไหนกันบ้าง ? ประวัติศาสตร์ของเมืองเยรูซาเล็ม มีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก เพราะเป็นเมืองเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตามประวัติศาสตร์ที่ได้มีการบันทึก เมืองแห่งนี้ได้ถูกทำลายไปอย่างน้อย 2 ครั้ง ถูกปิดล้อม 23 ครั้ง ถูกโจมตี 52 ครั้ง ถูกยึดและเอาคืนถึง 44 ครั้ง เยรูซาเล็ม จึงเป็นเมืองที่มีข้อพิพาทมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก แต่ก็เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดแห่งนึ่งของโลกเช่นกัน มีการกล่าวถึงเมืองเยรูซาเล็มในแผ่นศิลาจารึกของ เมโสโปเตเมีย ในชื่อ “อูรูซาลิมา” หมายว่า “นครแห่งชาลิม” ซึ่งเป็นนามของพระเจ้าในแผ่นดินคานาอัน เมื่อราว 2,400 ปีก่อนคริสตกาล เยรูซาเล็ม ต้นกำเนิด สงครามครูเสด เป็นสงคราวอันยาวนานสงครามแห่งในประวัติมนุษยชาติ เกิดขึ้นเพราะชาวคริสต์ต้องการที่จะเข้าถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในเยรูซาเล็ม จึงเกิดสงครามศาสนาเพื่อปลดปล่อยเยรูซาเล็มจากการปกครองของชาวมุสลิม เยรูซาเล็ม หลังสงครามโลก ถูกเปลี่ยนมือยึดครองมาหลายต่อหลายครั้ง […]

Read More